Kiedy pracodawca ma obowiązek poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o wydłużeniu okresu rozliczeniowego ?

Dzisiejszy wpis dotyczy pewnego wycinka szerokiej problematyki zagadnień systemów czasu pracy oraz wydłużania okresów rozliczeniowych, a mianowicie odpowiedzi na pytanie czy i kiedy pracodawca ma obowiązek powiadomić PIP o wydłużeniu okresu rozliczeniowego.

Stosownie do treści art. 129. § 1. Kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144.; § 2. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Przepis ten oznacza miedzy innymi, że wydłużenie okresu rozliczeniowego jest dopuszczalne w każdym systemie czasu pracy (zwykłym, równoważnym, zadaniowym,  przy dozorze urządzeń, praca w ruchu ciągłym, przerywanym). Przedłużenie okresu rozliczeniowego ma na celu ułatwienie pracodawcy organizacji pracy i przez to zwiększenie jego konkurencyjności. Pośrednio może to chronić pracowników przed koniecznością zmniejszenia stanu zatrudnienia lub upadłością pracodawcy.

Wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego nie jest jednak dowolne; powinno ono być uzasadnione przyczynami „obiektywnymi” (a więc nie subiektywną oceną lub wygodą pracodawcy)  lub technicznymi bądź dotyczącymi organizacji pracy. Każda z tych przyczyn może występować samodzielnie i stanowić samoistną przesłankę do wydłużenia okresu rozliczeniowego. Ustawodawca nie wprowadził jednak katalogu takich przyczyn, zatem ocena spełnienia przesłanek pozwalających na wydłużenie czasu pracy należy do pracodawcy, jednakże może podlegać weryfikacji np. przez PIP.

Odnośnie weryfikacji zasadności wydłużenia okresu rozliczeniowego – dochodzimy do przepisu, który reguluje kwestie powiadamiania PIP:

Stosownie do treści Art. 150. § 1.kp,  systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2-5 oraz art. 139 § 3 i 4.

§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 (system równoważnego czasu pracy)  po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy.

A zatem, tylko w jednym wypadku – wprowadzenia  równoważnego systemu czasu pracy – wydłużenie okresu rozliczeniowego wiąże się obowiązkiem powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy,  przy czym:

– wydłużenie jest możliwe jedynie do 3 miesięcy;

– zawiadomienie PIP musi mieć charakter uprzedni (przed wprowadzeniem wydłużonego okresu rozliczeniowego a nie po)

-obowiązek powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy nie powstanie u pracodawcy u którego działa organizacja związkowa, która wyraziła zgodę na takie wydłużenie.

Celem tej regulacji jest umożliwienie inspektorowi pracy sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów o czasie pracy (por. art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIP). Jeżeli inspektor stwierdzi, że w konkretnej sprawie nie zachodzą przesłanki wydłużenia okresów rozliczeniowych, może skierować do pracodawcy wystąpienie wzywające go do wycofania się ze stosowania tych wydłużonych okresów.

Zawiadomienie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać podanie przesłanek uzasadniających wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego oraz datę jego wejścia w życie. Jakkolwiek z treści przepisu art. 150 kp nie wynika wprost obowiązek podania takich informacji, to jednak moim zdaniem wynika on z opisanego wyżej celu regulacji.

Jeżeli zatem celem obowiązku powiadomienia PIP jest m.in. umożliwienie inspektorowi sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów o czasie pracy, powstaje pytanie o termin powiadomienia PIP. Ustawa bowiem nie zawiera w tym zakresie bezpośrednich wskazówek.  Ponieważ bez względu na to, czy wydłużony okres rozliczeniowy pracodawca wprowadza obwieszczeniem czy poprzez regulamin pracy, z uwagi na treść art. 104 (3) kp, zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników, to można w drodze analogii przyjąć, że powiadomienie inspektora o planowanym wydłużeniu okresu rozliczeniowego na dwa tygodnie przed jego wprowadzeniem jest terminem wystarczającym i uzasadnionym.

adw. Andrzej Zacharzewski

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czas pracy i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kiedy pracodawca ma obowiązek poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o wydłużeniu okresu rozliczeniowego ?

  1. Aila pisze:

    Witam,
    mam pytanie odnośnie do tematu, mianowicie jest spółka z o.o. nie zatrudniająca więcej niż 20 osób w skali roku jednocześnie, tryb pracy jednozmianowy, zwykły, czy musi informować PIP o rocznym trybie rozliczeniowym, gdzie taka informacja nie ma miejsca w regulaminie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem × = 32