Informatyk twórcą – ujęcie podatkowe.

Coraz więcej firm zatrudniających informatyków wprowadza rozwiązania kadrowe wykorzystujące fakt, że ich pracownicy są twórcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo autorskie.

 Rozwiązania te bazują na założeniu, że część wynagrodzenia stanowi honorarium twórcy z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę, co pozwala na zastosowanie w stosunku do honorarium 50% kosztów uzyskania przychodów (a więc efektywnie z opodatkowania wyłączone jest 50% wynagrodzenia stanowiącego honorarium).
Jak to jest możliwe?
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., zwaną dalej Ustawą, opodatkowaniu podlega przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z Ustawą , koszty z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi wynoszą 50% uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone należne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
I teraz zmiana – zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy wysokość kosztów uzyskania przychodów, uzyskiwanych od 1 stycznia 2013 r. co prawda nadal określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, jednakże ograniczeniem jest limit kwotowy.
Limit ten wynosi w roku 2014 – 42.764,00 zł, (tak samo jak za rok 2013), a oblicza się go jako 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.
Oznacza to, że w roku podatkowym łączne 50-procentowe koszty uzyskania przychodów z ww. tytułów nie mogą przekroczyć kwoty 42.764,00 zł, bez względu na to, czy podstawą uzyskania przychodu jest umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, umowa o przeniesienie prawa własności wynalazku, czy inna umowa.
Jeżeli jednak podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż wyżej wskazany limit, wówczas może w zeznaniu podatkowym za dany rok wykazać wartość tych kosztów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.
O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów decyduje fakt uzyskania wynagrodzenia (honorarium) za korzystanie/rozporządzanie prawami autorskimi. Innymi słowy, w wypadku uznania, że prace wykonywane przez pracownika skutkują powstawaniem dzieł w rozumieniu prawa autorskiego (Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., zwana dalej Ustawa o prawie autorskim), można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, a w rezultacie obniżyć poziom opodatkowania wynagrodzenia.
Kiedy mamy do czynienia z przedmiotem prawa autorskiego?
Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”, natomiast ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
Czy więc określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych należy ocenić w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
  • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
  • plastyczne,
  • fotograficzne,
  • lutnicze,
  • wzornictwa przemysłowego,
  • architektoniczne, architektoniczno – urbanistyczne i urbanistyczne,
  • muzyczne i słowno – muzyczne,
  • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
  • audiowizualne (w tym filmowe).
Ponadto w rozumieniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności, który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat.
Kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych reguluje art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ustępem 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Z kolei zgodnie z art. 74 ust. 3 tej ustawy, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
W razie zatem wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i nie będących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca w ramach umowy o pracę jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Jak już wspomniano wcześniej, powyższe rozróżnienie musi wynikać z umowy o pracę, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości szacunkowego ustalania ilości pracy twórczej w całej ilości pracy danego pracownika – twórcy. Na podstawie szacunkowego (procentowego) określenia ilości wykonywanych przez pracownika prac objętych prawami autorskimi spośród ogółu jego obowiązków pracowniczych nie można ustalić, jaka konkretna część wynagrodzenia związana jest z korzystaniem z praw autorskich.
Podwyższone koszty uzyskania przychodów można więc stosować, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak wynikać, jaka część wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie, jak wyżej wspomniano, daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.
Należy podkreślić, że organy podatkowe nie są właściwe w zakresie rozstrzygania autorskiego charakteru wykonywanych czynności. Interpretacja przepisów ustawy o prawie autorskim nie leży w kompetencji organów podatkowych. Organy podatkowe nie są zatem uprawnione do orzekania, czy określony rezultat pracy jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
Podsumowanie
Kwota brutto wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę każdego pracownika nie ulega zmianie. Nadal całość wynagrodzenia stanowić będzie podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, jak również podstawę wymiaru zasiłków (np. chorobowego, macierzyńskiego), premii oraz innych świadczeń. Całość wynagrodzenia nadal objęta jest ochroną przysługującą wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę. Podział dotyczy więc jedynie kwalifikacji podatkowej części wynagrodzenia.
Oznacza to, że wprowadzenie podziału wynagrodzenia nie będzie wiązało się z jakąkolwiek stratą dla pracownika w jakichkolwiek okolicznościach. Odwrotnie, nowa struktura wynagrodzeń pozwala przy tym samym dochodzie brutto zwiększyć kwotę netto, którą otrzymuje pracownik.
Dopuszczalność zastosowania opisanego wyżej mechanizmu została potwierdzona w szeregu Interpretacji Indywidualnych wydanych przez organy skarbowe.
podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
ITPB2/415-561/12/MK | Interpretacja indywidualna
wynagrodzenia

IPTPB3/423-208/14-2/GG | Interpretacja indywidualna 

radca prawny Anna Pawlikowska 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii optymalizacja kosztów zatrudnienia, Wynagrodzenia i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 + sześć =