Czy rekrutacje ukryte są zgodne z prawem ?

Często spotykamy się z wątpliwościami na temat dopuszczalności – na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej uodo – prowadzenia tak zwanych rekrutacji ukrytych.

Rekrutacja ukryta pojawia się wówczas, gdy firma – pracodawca, nie chce ujawniać informacji o sobie,  z uwagi np na poufność procesów rekrutacyjnych podyktowaną obawą przed konkurencją, ryzykiem wizerunkowym.

Rekrutacja ukryta polega  więc zazwyczaj na tym,  że w imieniu pracodawcy występuje firma rekrutująca (albo portal pośredniczący); kandydaci do pracy nie wiedzą – przynajmniej na pierwszym etapie – jaka firma ich rekrutuje.

Zatem nieco inna jest sytuacja prawna firmy rekrutującej (pośrednika) a  inna pracodawcy. W pierwszej kolejności zastanówmy się, który z tych podmiotów będzie ADO (Administratorem Danych osobowych), gdyż od tego zależy na kim będą ciążyły obowiązki informacyjne określone w ustawie.

Zgodnie z art. 7 pkt 4  uodo pod pojęciem administratora danych rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Nie będzie więc ADO ani agencja pośrednicząca ani platforma internetowa za pomocą której składa się aplikacje, jeżeli  ograniczają się one wyłącznie do udostępniania narzędzi, za pomocą których kandydaci przesyłają swoje dokumenty aplikacyjne bezpośrednio do potencjalnego pracodawcy. Są to co najwyżej podmioty o których mowa w art 31 uodo (podmioty którym ADO powierzył przetwarzanie danych), jeżeli na podstawie zawartej z pracodawcą umowy przetwarzają dane o kandydatach. Robią to bowiem w imieniu i na rzecz swojego klienta, potencjalnego pracodawcy.

Będzie natomiast ADO firma – pracodawca, zamierzająca zatrudnić pracowników wskutek prowadzenia rekrutacji ukrytej.

Ponieważ ADO jest firma – pracodawca i to ona przetwarza dane osobowe kandydatów, ciążą na niej obowiązki informacyjne o których mowa w art 24 ust. 1 uodo:

Art. 24. 1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Powstaje zatem pytanie, kiedy taki obowiązek informacyjny powinien zostać zrealizowany. O ile samo wysłanie aplikacji (cv) na ogłoszenie „anonimowe” (nie zawierające danych o pracodawcy) jest zgodne z prawem, o tyle bezzwłocznie po jej zarejestrowaniu w systemie, kandydat powinien otrzymać stosowną do treści art 24 uodo informację.

Wynikają z tego następujące konkluzje:

1. Rekrutacje ukryte są dopuszczalne pod pewnymi warunkami o których niżej ;

2. ADO jest pracodawca a nie Agencja HR lub platforma internetowa pośrednicząca w procesie rekrutacji;

3. ADO jest zobowiązany dopełnić w stosunku do kandydatów obowiązku informacyjnego o którym mowa w art 24 uodo bezzwłocznie po zarejestrowaniu /przyjęciu aplikacji.

4. Niedopełnienie obowiązku o którym mowa w art 24 uodo naraża ADO na konsekwencje karne określone w art 54 uodo:

Art. 54. Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

adwokat Andrzej Zacharzewski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, ochrona danych osobowych, rekrutacja i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy rekrutacje ukryte są zgodne z prawem ?

 1. Waldemar Walczak pisze:

  Gratuluje interesującego bloga i wartościowych pod względem merytorycznym tekstów. Mając na uwadze profil tematyczny zagadnień jakie są przedmiotem rozważań (tj. szeroko rozumiana problematyka HR), chciałbym podjąć próbę przybliżenia nieco innego spojrzenia na pewne procesy mające swoje potwierdzenie w praktyce.
  Organizacyjno-prawne aspekty zatrudniania pracowników samorządowych
  http://www.academia.edu/9328501/Organizacyjno-prawne_uwarunkowania_zwi%C4%85zane_z_zatrudnianiem_pracownik%C3%B3w_samorz%C4%85dowych_na_przyk%C5%82adzie_Urz%C4%99du_Miasta_%C5%81odzi
  Metody rekrutacji i doboru menedżerów
  https://www.academia.edu/9328947/Metody_rekrutacji_i_doboru_mened%C5%BCer%C3%B3w_w_jednostkach_samorz%C4%85du_terytorialnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


siedem + = 9